บริษัท Coca Cola เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจตามข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แต่ก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้สร้างโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการประเมินทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการที่ Coca Cola ทำการคิดใหม่ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

Share | Download(Loading)